Vad händer vid Kåhögs bro?

Vi är nog många som undrat vad det är för grävarbeten och planteringar som sker vid stranden av Säveån alldeles till höger om Kåhögs bro på väg mot Jonsered. Kåhögs byalag tog kontakt med länsstyrelsen då kommunen inte hade någon information att ge och vi ställde följande frågor:

1. Vad är det som pågår vid Kåhögs bro?
2. Vem/vilka har initierat det?
3. Har planteringarna något med Finngösaravinen att göra?
4. Bryter inte grävarbetena mot Natura 2000?

Sammanfattningsvis är det så att planteringarna vid bron ska gynna laxen då träden när de växt upp kommer att ge skugga vid ån, något fisken trivs med. Detta är en åtgärd som kompenserar för att Trafikverket behöver göra ”stabilitetsåtgärder” för E20 vid Finngösa.

Här kan du läsa hela svaret från länsstyrelsen:

Södra stranden av Säveån, nedströms Kåhögs bro, är platsen för kompensationsåtgärder i form av trädplantering m.m. som genomförs med anledning av att Trafikverket ska genomföra stabilitetsåtgärder för E 20 vid Finngösa. Åtgärderna vid Finngösa medför så stor skada på Natura 2000-området att den endast har kunnat tillåtas efter regeringsprövning. De aktuella åtgärderna vid Kåhög syftar till att förbättra förhållandena för lax i Säveån, bland annat genom att öka beskuggningen, och har fastställds av Mark- och miljööverdomstolen i dom 2021-04-22 i mål M 11476-17. Ur Mark- och miljööverdomstolens domskäl:

Regeringen har tillåtit att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken ges för de sökta  åtgärderna under förutsättning att tillståndet förenas med villkor om kompensationsåtgärder. De av regeringen angivna kompensationsåtgärderna överensstämmer med de  villkor som länsstyrelsen nu föreslagit och Trafikverket inte haft någon erinran emot.  Mark- och miljööverdomstolen bedömer att åtgärderna är väl avvägda och att ytterligare åtgärder för närvarande inte kan krävas. Ett tillägg bör dock göras till  länsstyrelsens förslag, så att det klart framgår att kompensationsåtgärderna ska vara  genomförda innan arbetet med de stabilitetsförbättrande åtgärderna påbörjas.

Trafikverket har nu påbörjat arbetet med kompensationsåtgärderna vid Kåhög, medan åtgärderna vid E 20 Finngösa kommer att påbörjas först nästa höst.