Kort referat från årsmöte den 23/2 2021

Tisdagen den 23 februari höll Kåhögs Byalag sitt årsmöte.I år kunde vi tyvärr inte träffas pga Covid-19 utan mötet hölls digitalt i Teams.Verksamhetsberättelse, balansrapport, resultatrapport och revisorernas berättelse lästes föredömligt av vice ordförande för mötet.Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.Verksamhetsförklaring och budget för 2021 presenterades och röstades igenom.