Kort referat från årsmötet den 20/2 2020

Torsdagen den 20 februari höll Kåhögs Byalag sitt årsmöte. I år besöktes årsmötet av endast 6 hushåll förutom styrelsemedlemmarna, vilket är mycket lågt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och en ny styrelse valdes. Linus Löfving avträdde sin roll som suppleant i styrelsen och vi ber att få tacka för hans medverkan det gångna året. Medlemsavgiften beslöts att förbli 150 kr per år och hushåll. En verksamhetsförklaring antogs samt behandling av budget för år 2020.