Information om behandling av personuppgifter

Den 1:a juli 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft.  Enligt förordningen är ideella föreningar skyldiga att redovisa hur personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Om du undrar något om föreningens personuppgiftsbehandling ska du vända dig till styrelsen som är personuppgiftsansvarig. Du når oss på adressen info@kahogsbyalag.se.

Personuppgifter som behandlas

Byalaget samlar in personuppgifter i syfte att uppfylla avtalet om medlemskap i föreningen samt uthyrningen av bord, tält och bänkar. Den rättsliga grunden för behandlingen är således att uppfylla ovanstående avtal.

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Som medlem i föreningen har du rätt att ta del av de uppgifter vi behandlar, rätta felaktiga uppgifter, få dina uppgifter raderade om de inte längre behövs för att vi ska kunna fullgöra vår skyldighet samt få information om hur länge uppgifterna sparas. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Uppgifterna sparas så länge ditt hushåll är medlem i föreningen. Uppgifter som har samband med uthyrning sparas tills årsbokslutet för det år uthyrningen skett har fastställts av nästkommande föreningsstämma.